Dansk dating side Vallensbæk

Men for mig, som også er interesseret i ejendommens fortsatte udvikling, er det ærgerligt.Jeg besluttede mig derfor at fortsætte GBIII´s historie og føre ejerfortegnelsen “up to date” suppleret med lidt tekst om de forskellige ejere, og samtidig satte jeg mig for at indhente billeder af ejendommen gennem tiden samt dens skiftende indehavere og deres familie.Han tjente da i Tune og hun i Skalstrup, medens hun var hjemme hos Moderen, der da var Enke, i 1821.

dansk dating side Vallensbæk

Heri nævnes Hustruen stadig som Ejer af et "nyt opbygt Hus bestaaende af 9 Fag", der kaldes Hedeagers Huuset".Som Kautionist for sig havde han Anne Kirstines Broder Dines Olsen, da Gaardejer og Sognefoged i Tjæreby.De var ikke gift paa det Tidspunkt, men blev det godt en Maaned senere, og dog var Bekendtskabet gammelt, for allerede i 1817 havde de lavet til til Bryllup, og Indførsel var sket i Kirkebogen, men med Bemærkning om, at Vielsen ikke blev fuldtbyrdet.Dog har jeg i parentes indsat enkelte tilføjelser/korrektioner et par steder i teksten, hvor jeg har fundet det nødvendigt.Fra Johan August Kolbe og frem er det min egen research, der ligger til grund for indholdet, dog med et par citater fra GBIII. GBIII blev ejendommen ”bygget i Aaret 1800 paa en samlet Lod i det sydøstlige Hjørne af Byens Mark, ud til Gl. Ejendommen omtales skiftende ”Vejlehuset, Hedeengshuset, Hedevangshuset, Hedeagershuset og Fittekroen”. Muligvis er Vejlehuset og Fittekroen to forskellige ejendomme på den samme matrikel, hvilket kortet fra 1853 på side 252 i Jens A.

Dansk dating side Vallensbæk

For et års tiden siden læste jeg Glostrup Bogen III, udgivet af Historisk selskab for Glostrup, Brøndbyerne, Herstederne og Vallensbæk (1958-62).Bogen, som jeg fremover benævner GBIII, gennemgår én for én områdets mange kroer og deres historier.Naturligvis er de indhentede billeder koncentreret om nyere tid, da det er yderst vanskeligt at opdrive billeder fra den meget tidlige tid. flirtportal Leipzig Jeg har valgt at citere direkte fra GBIII vedrørende de første ejere Anne Jørgensdatter og Claus Nielsen.Mange husker sikkert ejendommen for, at Anker Mortensen drev købmandsforretning herfra igennem mange år.

På daværende tidspunkt var ejendommens facade mørkegrøn.

Auktion 8.3.1821, hvor Huset blev opraabt til 200 Rbdl.

Sølv, fik Sønnen Claus Nielsen det tilslaaet for 296 Rbdl. Efter Ole Hansens Død giftede Anne Jørgensdatter sig med Christen Nielsen, der var Klokker i Vallensbæk, og hun flytter til Klokkerhuset, medens Hedeagerhuset synes at være lejet ud, muligen ogsaa til Krohold, og i 1820 finder vi ved Auktionernes Begyndelse Væveren Jørgen Frederik Thorlund boende her, - gift 12.2.1813 i Vallensbæk med Sidse Susanne Charlotte Flemming, - og senere boede som nævnt Christen Andersen i Huset.

Stor var min overraskelse, da jeg fandt et afsnit med overskriften “Fedtekroen i Vallensbæk”. Den viste sig at have ligget på den nuværende adresse Gl.

Køge Landevej 794; tæt på kommunegrænsen mod Brøndby i den gule ejendom, hvor der i dag er en snedkerforretning.


dansk dating side Vallensbæk-14
Published

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *